Onze stroom komt onder andere van Europese windenergie
 
 

Algemene voorwaarden

De regels waar we ons samen aan moeten houden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Conformiteit en garantie
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Klachtenregeling
Artikel 10 – Geschillen
Artikel 11 – Privacy policy 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Contractant: Particuliere afnemer die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Clean Energy Solutions;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de contractant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Clean Energy Solutions.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringsovereenkomsten, aanvragen en aanbiedingen aan particuliere en kleinzakelijke contractanten. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de internetsite van Clean Energy Solutions. Uiterlijk bij het vastleggen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, lid 1 zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden verstrekt.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uit deze algemene voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toegestaan en deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de van toepassing zijnde (specifieke) product- of dienstenvoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in de product- of dienstenvoorwaarden
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal Clean Energy Solutions een regeling treffen naar redelijkheid.
 6. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede elektronisch verstaan indien elektronische communicatie is overeengekomen.
 7. De (algemene) voorwaarden van de contractant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Clean Energy Solutions is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door contractant mogelijk te maken. Als Clean Energy Solutions gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Clean Energy Solutions niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Clean Energy Solutions kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de contractant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de eventuele kosten voor een bijzonder aanbod waar extra maatwerk voor vereist is;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, betalingstermijn, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Clean Energy Solutions de prijs garandeert;
  • de manier waarop de contractant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Clean Energy Solutions zich heeft onderworpen en de wijze waarop de contractant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de contractant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij de aankoop van producten of het aangaan van de overeenkomst heeft de contractant 14 dagen bedenktijd.
 3. Indien de contractant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Clean Energy Solutions onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Wanneer de ontvangst van deze aanvaarding door Clean Energy Solutions is bevestigd, start de bedenktijd.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Clean Energy Solutions passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de contractant elektronisch kan betalen, zal Clean Energy Solutions daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Clean Energy Solutions kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de contractant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Clean Energy Solutions op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Clean Energy Solutions zal bij het product of dienst aan de contractant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de contractant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  – het bezoekadres van de vestiging van Clean Energy Solutions waar de contractant met klachten terecht kan;
  – de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  – een modelformulier voor ontbinding;
  – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 8. Geleverde producten blijven in eigendom van Clean Energy Solutions totdat contractant volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 5 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens marktomstandigheden hier aanleiding toe geven en in geval van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Clean Energy Solutions dit bedongen heeft en:
 4. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. de contractant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Clean Energy Solutions niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie

 1. Clean Energy Solutions staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Clean Energy Solutions er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Clean Energy Solutions, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de contractant op grond van de overeenkomst tegenover Clean Energy Solutions kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Clean Energy Solutions schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Clean Energy Solutions komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Clean Energy Solutions is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de contractant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De contractant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Clean Energy Solutions en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. Clean Energy Solutions zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de contractant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, tenzij contractant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de contractant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De contractant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De contractant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de contractant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de contractant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Clean Energy Solutions het bedrag dat de contractant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Clean Energy Solutions zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het herroepingsrecht is nadrukkelijk alleen van toepassing op het vervangende product en niet op overige bestelde producten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Clean Energy Solutions.
 7. Door schouwingen op afstand en communicatie met de Klant, waaronder fotomateriaal van de situatie op de installatie locatie, is meerwerk doorgaans vooraf bekend. Mocht bij levering en installatie van zonnepanelen blijken dat er meerwerk is doordat contractant Clean Energy Solutions niet of onvolledig geïnformeerd heeft, dan zijn deze meerkosten voor rekening van contractant.
 8. Contractant van zonnepanelen verleent een installateur naar keuze van Clean Energy Solutions toegang tot de benodigde ruimten en geeft toestemming tot het plaatsen van een (rol)steiger, hoogwerker of het plaatsen van een ladder zodat het dak veilig betreedt kan worden.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Clean Energy Solutions tot het moment van bezorging aan de contractant of een vooraf aangewezen en aan Clean Energy Solutions bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling

 1. Clean Energy Solutions brengt bij de contractant de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen in rekening.
 2. De wijze van betaling is tussen de leverancier en de contractant nader overeen te komen. Tenzij anders overeengekomen is de betaaltermijn veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien de uiterste betaaldatum op een wettelijke feestdag, dan wel op een zaterdag of zondag valt, is betaling op de daaraan voorafgaande werkdag verschuldigd.
 3. De betaling dient te geschieden op een door de leverancier aangegeven bankrekening en binnen de door de leverancier gehanteerde termijn onder vermelding van het factuurnummer.
 4. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de nota.
 5. De contractant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Clean Energy Solutions te melden.
 6. De contractant is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien niet binnen de in lid 3 bedoelde termijn is betaald.
 7. In geval van wanbetaling van de contractant heeft Clean Energy Solutions behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de contractant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Clean Energy Solutions beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Clean Energy Solutions, nadat de contractant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Clean Energy Solutions ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Clean Energy Solutions binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de contractant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een contractant zich allereerst te wenden tot Clean Energy Solutions. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de contractant zich te wenden tot een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de contractant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Clean Energy Solutions niet op, tenzij Clean Energy Solutions schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Clean Energy Solutions, zal Clean Energy Solutions naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of vergoeden. Indien de producten worden vergoed dienen deze binnen veertien (14) dagen in redelijke staat worden teruggezonden in de originele verpakking. Kosten voor terugzending worden door Clean Energy Solutions vergoed.

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Clean Energy Solutions en de contractant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de contractant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 11 – Privacy policy

Clean Energy Solutions verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken ter promotie van energie gerelateerde of energie besparende producten of diensten. Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan derden. Bij ieder bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via een afmeldlink in de mail of een verwijzing in het bericht naar een locatie op website www.ce-solutions.nl waar u zich kan afmelden. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer benaderen met commerciële e-mailberichten.

Download Algemene Voorwaarden